DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

PONYKOŇO GAMES 2018

PONYKOŇO GAMES 2018

VŠEOBECNĚ O PONY GAMES.

 

Pojmem pony-games se rozumí štafetové hry v přímé dráze. Jedná se o týmový závod, kde však každý jede samostatně; svou podstatou Pony-games umožňují osvojení jezdeckých dovedností hravou formou. Jsou založeny na třech základních principech: vztahu k poníkovi, socializaci (díky práci ve skupině) a samostatnosti. Úspěch v soutěži vyžaduje rychlost, zručnost a jistotu v sedle. 

Obecný pojem pony je zde použit pro všechny koňovité – tzn. pony i velké koně

PRO ZAčáTEK pojedeme v klidu, krokem, nebo zvládnte-li klusem. splnění úkolu ve cvalu vyncháme J

PROSTOR – je ohraničený páskou nebo ohradou, travnatý, rovný Rozmístění drah a materiálu – viz plánek. Maximální počet skupin hráčů současně je osm.

Herní plochu je možno přizpůsobit prostoru, který máme k dispozici, s přihlédnutím k úrovni her. Jsou-li řady tyček 7 až 10m od sebe, je možno vyznačit na zemi dráhy (4 až 5m od tyček).

Bezpečnostní zónu (3m) – slouží k bezpečnému zpomalení (zastavení) poníků po projetí cílem, nesmí se v ní zdržovat nikdo jiný než ten, kdo zastavuje poníka, jakmile je poník pod kontrolou, zónu opouští.

PADDOCK

Plocha pro opracování musí být zcela uzavřená a nesmí na ní být umístěn žádný materiál. Může být povoleno opracování na závodní ploše.

MATERIÁL

Vybavení všech drah musí být identické. Za dobrý stav materiálu zodpovídá šéf dráhy. Tyčky se rozmísťují 7 až 9m od sebe podle velikosti terénu. Pokud se jedná o hru se čtyřmi tyčkami, odstraňuje se ta poslední.

Kategorie

ČR: spodní věková hranice je 6let    


·        Open

·        8 a méně

·        10 a méně

·        12 a méně

·        14 a méně

·        18 a méně


Závodníci

ÚČAST

Jeden hráč se může během jednoho dne účastnit dvou turnajů v pony-games ve dvou různých kategoriích. Dva týmy nemohou mít více než dva stejné jezdce ve dvou různých kategoriích.

DRUŽSTVA

Družstvo tvoří čtyři nebo pět jezdců a čtyři nebo pět poníku. Složení týmu, poníci a/nebo jezdci může být upravováno až do začátku hry. Každé hry se účastní čtyři jezdci a čtyři poníci.

Jezdci a poníci se mohou v rámci družstva měnit i během soutěže, mezi jednotlivými hrami. V průběhu hry (tzn. po pokynu ke startu) nesmí být dvojice poník – jezdec měněna. Když z jakéhokoliv důvodu má družstvo jen tři členy, nemůže dále pokračovat ve hře.

Během soutěže nemůže jeden poník přináležet dvěma týmům v jedné kategorii a sérii.

ÚBOR

Všichni jezdci z družstva musí mít stejný úbor v týmových barvách. Povoleny pouze jezdecké boty (nízké či vysoké) – v případě tkaniček je nutno zajistit je proti rozvázání.

Dobře viditelná páska (5cm) musí být umístěna na přilbě posledního jezdce z družstva. Minimálně tříbodovou přilbu řádně upevněnou musí mít na hlavě každý účastník hry.

Zakázány: ostruhy, bič,  chaps a mini-chaps, šperky, hodinky, rolničky a podobné rušivé předměty

PONY / KONĚ

Všichni poníci musí splňovat platná veterinární pravidla.

Minimální věk:  4 roky - ti mají povoleno absolvovat jednu soutěž denně, 5-ti letí a starší mají povoleny 3 starty v soutěžích denně

Úroveň Elite – minimální věk poníka je 5 let a 2 starty denně

Ústroj:

zakázáno – ozuby (povoleno v mezinárodních soutěžích Mounted-Games), zapletená hříva a ocas

povinné – sedlo: s bezpečnostními třmeny nebo otevřené třmenové zámky, podbřišník se dvěma přezkami

udidlo: jednoduché udidlo, stihlo, jednou nebo dvakrát lomené, roubíkové, oliva, Baucher, nerezové, gumové nebo potažené kůží

povolené - kroužkový i pevný martingal (zapnutý do anglického nánosníku)

TECHNICKÉ NORMY

PROGRAM

V programu musí být stanoveno, které hry se budou hrát (pro úroveň 2 a 1 minimálně šest a pro Elitu minimálně osm her)

 

ROZDĚLENÍ PODLE ÚROVNÍ

·         Úroveň 2

1.      Slalom           

2.       Míček a kužel           

3.      Pět vlajek      

4.       Karton          

5.       Provaz

6.      Dvě vlajky      

7.      Dva hrnečky  

8.       Pošťák

 

·         Úroveň 1.

1.      Slalom                                               9. Běž a jeď

2.      Míček a kužel                                    10. Pět hrnečků

3.      Pět vlajek                                           11. Basket

4.       Karton                                               12. Kameny

5.       Provaz                                               13. Dvě lahve

6.      Dvě vlajky                                          14. Teksab

7.      Dva hrnečky                                      15. Pneu

8.       Pošťák                                               16. Malý president

 

PŘEVRŽENÍ VYBAVENÍ

Když jezdec převrátí popelnici apod., musí ji ihned vrátit na místo včetně případných předmětů na ní umístěných.

Dojde-li k poboření nebo k užití materiálu z dráhy soupeře, je družstvo, které se přestupku dopustilo, vyloučeno a podle rozhodnutí hlavního rozhodčího může být hra bez daného družstva znovu odehrána s týmy, které ještě neskončily.

Materiál musí být vrácen na původní místo (na značky na zemi – jsou-li vyznačeny).

Dojde-li k převržení materiálu větrem, hra bude zastavena a rozehrána znovu. Může být rovněž zrušena či nahrazena.

Tyčka je považována za převrženou, když se její horní konec dotkne země.

Pokud jsou poníci opracováváni na herní ploše, převržení materiálu může znamenat až vyloučení pro první hru

PŘENÁŠENÍ PŘEDMĚTŮ

Jezdec smí použít pouze ruku/ruce. Předmět nesmí být dáván do pusy (kromě mezinárodních soutěží Mounted Games).

Jezdec nemusí sebrat předmět, který se již dostal do hry (pokud ho tam nedostal on).

Když jezdec sebere předmět, který se již dostal do hry, musí povinně přejet zadní čáru před/po sebrání předmětu, jinak může být vyloučen.

Jezdec může sebrat i předmět, který spadne mimo jeho dráhu, nebude vyloučen, pokud při tom nepřekáží ostatním závodníkům.

 

ZTRÁTA PŘEDMĚTU

Pokud jezdci upadne předmět, který nesl, může sesednout, aby ho sebral, ale musí povinně nasednout, aby mohl pokračovat ve hře.

ÚPRAVA VYBAVENÍ

Jakákoliv úprava vybavení ze strany jezdců je zakázána. V případě velkého větru mohou být svázány vlajky.

POŠKOZENÍ VYBAVENÍ

Jakékoliv poškození vybavení znamená vyloučení družstva, neboť nemůže pokračovat za stejných podmínek jako ostatní týmy. Poškozený předmět je ten, který se stal nepoužitelným.

Propíchnutý karton či spadlé látky z vlajky nejsou považovány za chybu (nevylučují).

POŠKOZENÁ ÚSTROJ

Při poškození ústroje poníka je hra přerušena z bezpečnostních důvodů a poté opět rozehrána, avšak bez dotčeného týmu (výjimka: mezinárodní soutěže Mounted Games, kde družstvo hraje znovu)

ODLIŠNÉ POUŽITÍ MATERIÁLU

Ani štafetový kolík, otěže ani žádný jiný předmět nesmí být použit k popohánění poníka.

JEZDEC VE HŘE

Když jezdec správně dokončí svou jízdu, musí bezpodmínečně zůstat za čárou od čekárny (nesmí se vrátit ani do zóny pro předání ani do herního pole)

V herním poli musí být vždy jen jeden jezdec kromě her dvojic nebo při opravování omylu na čáře.

Pokud spadne páska z přilby nebo přilba či se rozepne podbradní řemínek, musí to jezdec napravit a teprve poté může pokračovat ve hře (od místa, kde k problému došlo).

Všechny dvojice a/nebo jezdci musí počkat na konec hry a pokyn hlavního sudího, aby mohli přejít hrací plochu.

NAHRAZENÍ NEBO MODIFIKACE HRY

Pod vlivem povětrnostních podmínek a podle uvážení hlavního rozhodčího může vybavení přidržovat pátý člen týmu. V tomto případě se uplatňuje pravidlo hry Pošťák.

Když se hra z jakéhokoliv důvodu nemůže konat, může být nahrazena hrou navíc nebo podle uvážení hlavního sudího zrušena. Může se jednat i o více her. Náhradní hra musí být dohodnuta již na úvodním briefingu.

VEDENÍ PONÍKA ZE ZEMĚ

Poník musí být veden (nikoli tažen) za jednu či dvě otěže položené na krku poníka. Když se otěže dostanou pod krk poníka, je třeba je dát nejdříve zpátky a poté je možno pokračovat ve hře (od místa, kde k problému došlo), jinak může být dáno napomenutí.

Při hře Kameny a Jeď a veď je poník veden za jednu nebo obě otěže a jezdec se o něj nesmí opírat či si jinak pomáhat.

KULHAJÍCÍ NEBO ZRANĚNÝ PONY

Když je zpozorováno kulhání nebo zranění, dojde k přerušení hry, odvedení poníka a následnému dohrání s týmy, které ještě neměly dohranou hru. Dotčený tým bude v dané hře vyloučený.

HŘIŠTĚ

Během hry mají na hřiště přístup pouze soutěžící jezdci. Opustí-li poník, jezdec nebo dvojice plochu během hry, následuje vyloučení (kromě vážného důvodu, kdy bylo vydáno povolení hlavním sudím)

POMOC

Jezdci ve hře nesmí pomoci ani jezdec, který je v zóně pro předání. Pouze v úrovni Elita a v mezinárodních soutěžích Mounted-Games si mohou pomoci dva jezdci, kteří jsou oba ve hře nebo pokud jde o pomoc s odchytem poníka.

Pokud je družstvo ve hře poslední a povolí-li to hlavní sudí, může jezdci v nesnázích pomoci trenér a/nebo dráhový sudí

PŘEKÁŽENÍ

Pokud jezdec a/nebo jeho pony opustí svou dráhu a překáží některému z protihráčů, bude jeho družstvo vyloučeno. Za překážení považujeme situaci, když jezdec nebo poník zabrání naplánovanému postupu jiného jezdce.

Když jezdec vyjede z dráhy a zapříčiní pád jezdce ve vedlejší dráze nebo způsobí nepoužitelnost poníka, chybující družstvo bude vyloučeno.

CHOVÁNÍ

Podle uvážení hlavního sudího mohou vést následující skutky až k dočasnému či úplnému vyloučení družstva: 

jezdec, který jezdí násilným nebo nebezpečným způsobem

jezdec, který úmyslně škodí ostatním

jezdec, který se vyjadřuje hrubě vzhledem k druhým či ke svému ponymu

jezdec, který mění uždění

Každé družstvo musí na konci každé hry vrátit vybavení do rukou člena technického personálu (pod hrozbou napomenutí). Jakékoliv odhození předmětu jezdcem v cíli bude penalizováno napomenutím.

Výjimka: pokud není jezdec mluvící hrubě adresný (či jen k sobě), dostane pouze napomenutí nikoliv diskvalifikaci.

Stejně, nepřiměřené chování fanoušků, rodičů nebo trenéra může vést podle uvážení hlavního sudího k napomenutí nebo vyloučení jejich družstva ze hry či celé soutěže.

PÁD

Pád dvojici nevylučuje, pokud nepřekáží ostatním. (je-li jezdec evidentně bez zranění, může znovu nasednout a pokračovat). Pokud jezdec spadne a pustí svého poníka, začíná po nasednutí znovu na místě, kde poníka pustil. Zůstane-li jezdec na zemi, dojde k přerušení hry, poté se pokračuje bez dotčeného družstva (to dostane body pro posledního). (v případě úrazu hlavní sudí musí nařídit přerušení hry) Nikdo nesmí vstupovat na hřiště po pádu jezdce bez povolení hlavního sudího. (pokud je jezdec zraněn, povolí hlavní sudí vstup zdravotní službě)

VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PONY

Pokud jezdec pustí svého poníka, musí se poté s ním vrátit na místo, kde k tomu došlo (pokud to bylo v sousední dráze, tak se vrací pouze na úroveň toho místa). Pokud volný poník překáží ostatním nebo opustí hřiště, družstvo může být vyloučeno.

Nikdo nesmí vstoupit na hřiště a chytat volně pobíhajícího poníka. Když se tento zastaví u jiného jezdce, může jej chytit.

NEBEZPEČNÝ PONY

Pony asociální, nebezpečný jezdcům a/nebo ostatním poníkům, a/nebo obtížně kontrolovatelný pony může být vyloučen ze soutěže. Pokud si nerozumí jezdec s poníkem, je třeba požádat trenéra, aby zkusil vyměnit jezdce před tím, než bude zvíře označeno za nebezpečné. Pokud problém přetrvává, poník bude vyloučen ze závodu.

BODY

Na konci každé hry se rozdělují body všem družstvům podle pořadí v cíli. Přidává se o jeden bod víc než je týmů (výjimka: mezinárodní soutěže Mounted Games)

Příklad: šest týmů: první – 7bodů, poslední – 2body

Mounted Games: první – 6 bodů, poslední – 1 bod

Na základě součtu bodů za každou hru se stanoví konečné pořadí.

ROVNOST

Při rovnosti bodů mezi více družstvy lze uspořádat navíc ještě jednu hru (Pět vlajek), abychom rozdělili týmy ex-equo. Pokud se jedná o ex-equo na jednom z prvních tří míst, můžeme také buďto použít výsledek z poslední hry anebo počet vyhraných her v dané soutěži. Tohle rozhodnutí musí být povinně učiněno již na briefingu, nestane-li se tak, hraje se povinně hra Pět vlajek.

 

VYLOUČENÍ

Každý neopravený omyl znamená vyloučení družstva v dané hře.

Je-li družstvo vyloučeno, obdrží 1 bod a nezáleží, v jakém pořadí dojelo do cíle. Když bylo první (ze šesti), tak klesne ze 7 na 1 bod a ostatní družstva si o jedno místo polepší. To se netýká mezinárodních soutěží Mounted Games, kde si vyloučené družstvo nepřipíše žádný bod.

Z pedagogického hlediska, hlavně u těch nejmladších kategorií, je dobré, aby je hlavní sudí ocenil, a např. místo pojmu „družstvo vyloučeno“ používal „tým získal v této hře jeden bod“ a zároveň jim přesně vysvětlil, jak měla být provedena oprava.

 

Třetí napomenutí adresované stejnému družstvu ho vylučuje.