DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Pravidla na našich závodech

 

V SOUČASNÉ DOBĚ VYTVÁŘÍME ODLIŠNOSTI OD PRAVIDEL ČJF.

Zatím jen rozpracovaná část.


 

Pravidla jezdeckých soutěží v Agroturistickém areálu v Radkově Lhotě na rok 2010.


 

Pravidla jsou v slouladu s pravidly ČJF vyjma níže uvedených bodů. Nejde o krok zpět v jezdeckém sportě, nebo úmyslné porušování pravidel a jednotlivých ustanovení ČJF, ale fakt, že tyto změny, které jsou v souladu s Řádem akcí našeho klubu se snažíme dát větší prostor pro soutěže hobby. Tímto krokem směřujeme ke kvalitnějšímu rozvoji jezdeckého sportu a rozšíření sportovních možností jednotlivých klubů a jejich jezdců v jejich přípravě na oficiální jezdecké závody, konané pod hlavičkou ČJF.

Hobby soutěže jsou určeny pro všechny jezdce, ať registrované či neregistrované u ČJF, kteří starty na našich závodech chtějí buď zdokonalit svou jezdeckou výkonnost, nebo startují jako hobby jezdci pro svou zábavu a to v rámci volnočasových aktivit.

Sami jsme členy ČJF a proto se snažíme o co největší shodu s jejich pravidly, jen chceme dát větší možnost a být shovívavější k obyčejným, začínajícím a amatérským jezdcům. Těm, kteří na vrcholový sport ještě nemohou dosáhnout a z našeho pohledu některá tvrdá pravidla jim nedávají možnost jezdeckého vzrůstu. Uvědomujeme si, že jde o hobby soutěže, které jsou otevřeny pro všechny jezdce a v rámci zachování domokratického zřízení v naší zemi nejoptimálněji řešené pro širokou jezdeckou základnu.


 

Obecně závazná ustanovení:


 

Jezdci na našich akcích startují na vlastní nebezpečí, bez možnosti využít v případě zranění pojištění proti úrazu u ČJF.

Ustrojenost jezdců je v souladu s pravidly, přičemž je možnost v teplém počasí startovat bez sak. Toto určuje hlavní rozhodčí. Jezdci musí mít předepsanou obuv, v případě nízké obuvy musí mít doplněnou o chapsy. Jezdecké kalhoty mohou být bílé, béžové, či podobně stínově zbarvené. Ve skokovém derby a cross country mohou mít na sobě jezdci místo sak dres, který uvádí na startovní listině. V daném případě lze použít dresy dostihových stájí.

Jezdci na našich závodech obdrží při prezentaci stravemku na svačinu. Každý jezdec obrdrží vždy jen jednu svačinu bez ohledu na počet startů v daný den.

Jezdci, kteří nebudou mít zaplaceno startovné, nemou být připuštěny na start.

Všechny koně musí po příjezdu mít splněnou prezentaci u veterináře, jinak nebudou moci být připuštěny na start.

Jezdci nedodržující kodex chování mohou být ze závodu odvoláni.


 

Starty v soutěžích:


 

 1. Počty startů koní a jezdců.

  • Koně startující v disciplínách (křížkový parkur, parkur mini, parkur pony, parkur ZM a parkur Z mohou startovat v jednom soutěžním dni 3x.

  • Koně startující ve výše uvedených disciplínách mohou startovat vždy maximálně 2x v jedné disciplíně, vždy s jiným jezdcem s minimální přestávkou mezi starty 10 minut. To platí i pro rozeskakování.

  • Koně startující v parkurových disciplínách minimaxi, parkur Z, ZL a L, ve dvoufázovém skákání, parkuru dvojic a žolíku, skokovém derby a cross country mohou startovat v jednom soutěžním dni pouze 2x.

  • Koně startující ve výše uvedených disciplínách mohou startovat vždy maximálně 1x mimo parkur Z, kdy při startu v této disciplíně vždy s jiným jezdcem s minimální přestávkou mezi starty 15 minut. To platí i pro rozeskakování.

  • Koně startující v jízdě zručnosti mohou startovat v jednom dni maximálně 3x, vždy však s jiným jezdcem a minimální přestávkou mezi starty 5 minut.

  • V jízdě princezen, židličkové a reji masek není počet startů omezen.

  • Ve vozatajské jízdě může zápřah startovat 2x v jednom dni vždy s jiným vozatajcem a minimální přestávkou mezi starty 15 minut.

  • Ve westernových disciplínách trial parkur, klíčová dírka a záchrana nejsou počty startů omezeny. Vždy však může startovat s jiným jezdcem.

  • V ostatních westernových disciplínách může startovat celkem ve 4 jezdeckých disciplínách v jednom dni a vždy jen 2x v jedné disciplíně s minimální přestávkou 5 minut, pokaždé s jiným jezdcem.

  • V předvádění koní je kůň předveden vždy pouze jednou.

  • Jezdci mohou v jednom dni startovat neomezeně, vyjma jezdců do 12-ti let. Ti mohou startovat pouze 4x v jednom dni ve skokových a westernových soutěžích.

  • Jezdci musí startovat v předepsané jezdecké a westernové ústroji s předepsanými bezpečnostními prvky. Jezdci ve skokových disciplínách, v jízdě zručnosti a židličkové musí mít na hlavě helmu s bezpečnosními prvky. Jezdci ve westernových disciplínách musí mít předepsanou pokrývku hlavy.

  • Ve skokovém derby a cross country musí mít jezdci navíc bezpečnostní vestu.

 2. Pravidla ve skokových soutěžích

  • (Čl. 219, 221, 222) Odepření překonání překážky, zastavení před skokem. Jezdci jsou vyloučeni ze soutěže, pokud jejich kůň odmítne skočit dvakrát po sobě jednu překážku, ne odmítne skočit po třetí překážku v parkurové soutěži celkem. Ve skokovém derby a cross country je jezdec diskvalifikován , pokud jeho kůň odmítne skočit třikrát jednu překážku nebo odmítne skočit po páté překážku v kurzu celkem. Neplatí tyto články: (Čl.219-1.4)

  • Vyloučení koně ve skokovém derby a cross country může být po překonání stanoveného času, který je uveden na kurzu, umístněném na opracovišti a věži rozhodčích. Dále na startovní listině.


 

Článek 236 - Tabulka A – změna při užití na našich závodech.

Chyby jsou penalizovány trestnými body nebo sekundami nebo

vyloučení v souladu s tabulkou uvedenou v této kapitole.

První až třetí neposlušnost                                                                                                                                                                       4 tr. body

Poboření překážky při skoku                                                                                                                                                                    4 tr. body

Dotyk jedné nebo více nohou vodní hladiny ve vodním příkopu nebo otisk na ohraničující liště na straně doskoku            4 tr. body

První pád jezdce z koně, kdy jezdec dopadne na nohy a koně drží, oba bez úrazu                                                                      4 tr. body

Pád jezdce z koně, kdy jezdec dopadne na jinou část těla než na nohy a je jedno, jestli koně koně drží, nebo ne               vyloučení

Pád koně a jezdce (obou) ve všech soutěžích                                                                                                                                     vyloučení

Druhý pád jezdce z koně, kdy jezdec dopadne na nohy a koně drží, oba bez úrazu                                                                     vyloučení

Druhá nebo třetí neposlušnost nebo chyby dle pravidel ČJF a našich úprav                                                                               vyloučení

Třetí nebo pátá neposlušnost nebo chyby dle pravidel ČJF a našich úpravách vyloučení ve skokovém derby a cross country

Překročení příustného času                                                                                                                                                                     vyloučení

Překročení stanoveného času v záladním parkuru v prvím, nebo druhém kole a v rozeskakování ne na čas, za každé započaté čtyři sekundy 1 tr. bod

Překr. stanoveného času v rozeskakování na čas za každou započatou sekundu                                                                        1 tr. bod

Trestné body za neposlušnost se sčítají nejen na téže překžce, ale na celém parkuru.


 

Článek 239 - Tabulka C – změna při užití na našich závodech.

( 2 ) Penalizace podle tabulky C:

Poboření překážky při skoku, dotyk jednou nebo vícee nohou vodní hladiny vodního příkopu nebo laťky

vymezující jeho hranici na doskokové straně .                                                                                                                                   4 sekundy

Druhá až čtvrtá neposlušnost                                                                                                                                                                4 sekundy

První neposlušnost bez penalizace

První neposlušnost s pobořením parkurového skoku                                                                                                                      4 sekundy

Pobořením parkurového nebo crossového skoku                                                                                                                             4 sekundy

První pád jezdce z koně, kdy jezdec dopadne na nohy a koně drží, oba bez úrazu                                                                      4 sekundy

Pád jezdce z koně, kdy jezdec dopadne na jinou část těla než na nohy a je jedno, jestli koně koně drží, nebo ne               vyloučení

Pád koně a jezdce (obou) ve všech soutěžích                                                                                                                                     vyloučení

Druhý pád jezdce z koně, kdy jezdec dopadne na nohy a koně drží, oba bez úrazu                                                                     vyloučení

Překročení příustného času                                                                                                                                                                    vyloučení

První neposlušnost s pobořením parkurového skoku                                                                                                                       4 sekundy

Trestné sekundy za neposlušnost a další porušení se sčítají a připočítávají se k dosaženému času dvojice v soutěži. V případě shodného času je pro lepší umístění rozhodující menší počet trestných sekund.


 

Článek 240 – Vyloučení –pouze odlišné formulace při užití na našich závodech.

3.18. jezdec nebo kůň nebo oba opustí kolbiště bez svolení sboru rozhodčích,a to i před startem, vyjma jezdců mladších, startujících prvním rokem a jezdců na ponících.

3.21. použití bičíku delšího 90 cm nebo zatžíženého na jeho konci na kolbišti, na opracovišti, na cvičném

kolbišti nebo v bezprostřední blíkosti záodiště (nesmí být použita žádná náhrada biččíku) (pro výklad

tohoto odstavce viz text čl. 257.2.2);

3.25. druhý pád jezdce z koně, kdy jezdec dopadne na nohy a koně drží, oba bez úrazu dle tabulky A a C.

 
Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)