DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Řád akcí

 

JEZDECKÝ KLUB o.s.

                                              RADKOVA LHOTA                           

RADKOVA LHOTA 3, 751 14 DŘEVOHOSTICE

____________________________________________________

 

 

 

 

 

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní

-

při disciplínách skokových, dostihových, westernových, předvádění koní, Hubertově jízdě a dalších soutěžích

 

organizované

JEZDECKÝM KLUBEM o.s. RADKOVA LHOTA

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Čl. 1

 

Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení

 

(1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je určen pro Jezdecký klub o.s. Radkova Lhota, se sídlem Radkova Lhota 3, 751 14 Dřevohostice, IČ 27056023, (dále jen pořadatel).

 

(2)Žadatel uvedený v odstavci 1 jako pořadatel veřejného vystoupení v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento „Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní – při disciplínách skokových, dostihových, westernových, předvádění koní, Hubertově jízdě a dalších soutěží organizované Jezdeckým klubem o. s. Radkova Lhota“ (dále jen „Řád“).

 

 

                                                                          Čl. 2        

 

Účel řádu

 

(1) Účelem Řádu je zabezpečit ochranu a pohodu koní a informovat chovatele a příznivce koní o podmínkách koní účastnících se jezdeckých ukázek, her, soutěže, hobby závodů a veřejných tréninků, o požadavcích při veřejných vystoupeních koní pořádaných uvedeným pořadatelem (dále jen veřejná vystoupení).

 

(2)Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.

 

(3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. průkaz koně, stanovený způsob označení koní, atd.), a zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. 3

 

Druh zvířat, která se veřejného vystoupení účastní

 

(1) Veřejného vystoupení podle tohoto řádu se mohou zúčastnit hříbata a koně všech věkových kategorií. Bližší podmínky omezení věkové hranice koní jsou uvedeny u disciplín, kde je požadován minimálně daný věk koní.

 

(2)   K veřejnému vystoupení lze používat jen zvířata zdravá, čistá a v dobré kondici.

(3)   Podle tohoto řádu se nemůže zúčastnit kůň:

-          který se nezúčastnil veterinární přejímky koní, nebo má nevhodnou nebo nebezpečnou výstroj pro jeho zdraví a pohodu, nebo jezdec používá nedovolených pomůcek,

-          který nebyl na veř. vystoupení připravován a jehož kondice neodpovídá předpokládané zátěži,

-          se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením §4 odst. 1 písm.g) zákona na ochranu zvířat (zejména kůň s kupírovaným ocasem nebo ušními boltci, kůň s úpravou inervace nebo šlach ocasu – vysoké nesení ocasu),

-          s neošetřenými a poškozenými kopyty, nebo kůň okovaný nedovoleným způsobem, zejména s využitím ozubů tvaru písmene „H“,

-          přepravený na veřejné vystoupení nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem,

-          jemuž byly končetiny, nebo jejich části jakkoli dočasně, nebo trvale znecitlivěny anebo přecitlivěny,

-          s permanentně zavedenou tracheotomickou kanylou (tj. chirurgické otevření trachey přes kůži.),

-          se speciálními pomůckami (např. rozšiřovač nozder, podvázání jazyka apod.),

-          který nedosáhl minimálně věku stanoveného každé disciplíny,

-          klisna, která je po čtvrtém měsíci březosti, nebo pokud má pod sebou sající hříbě, účast klisen v říji se nedoporučuje,

-          kterému byly podány látky měnící výkon nebo vzhled (doping), nebo nebyl na vyžádání předveden k vyšetřením, kterým by bylo možné použití uvedených látek vyloučit, (doping – dle seznamu vydaného Mze ČR) nebo kterého účastník odmítl podrobit vyšetření – antidopingové kontrole.

-          který má poruchu zraku na obou očích nebo je slepý na jedno oko; kůň slepý na jedno oko se může účastnit pouze po odborném oftalmologickém vyšetření veterinárním lékařem a s jeho souhlasem,

-          který nesplňuje podmínky stanovené tímto Řádem nebo nebyl na vyžádání předveden ke kontrole ke zjištění uvedených podmínek.

 

 

Čl. 4

 

Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristickou činností prováděných se zvířaty

 

(1)   Osoby zacházející s koňmi jsou povinny vyvarovat se hrubého zacházení s nimi. Koním, kteří se účastní veřejných vystoupení, musí být zajištěna péče o jejich pohodu ve vztahu k jejich věku a plemenné příslušnosti. Za péči o koně odpovídá chovatel. Po ukončení činnosti s koňmi jim musí být zajištěna péče, která odpovídá stupni výkonu a případné únavě po něm. Po výkonu končí uvolňovací jízdou v kroku, nebo se musí koně v kroku provádět, chovatel provede očištění a ošetření srsti, kontrolu a ošetření kopyt. Odstavení nebo ustájení neošetřeného, zejména zpoceného koně, bez uvedeného základního ošetření je posuzováno jako nedostatečná péče vedoucí k utrpení.

(2)Majitelé se zaručují, že jejich koně jsou na dané veřejné vystoupení připraveni.

(3)Jezdecký klub o.s. Radkova Lhota, se sídlem Radkova Lhota 3, 751 14 Dřevohostice

je pořadatelem následujících jezdeckých ukázek, her, soutěží, hobby závodů a veřejných tréninků pro majitele a příznivce koní v rámci České republiky.

Veřejným tréninkem se rozumí jakákoli disciplína jezdeckého sportu uvedená níže v soupise disciplín, která se nezahrnuje do oficielních soutěží, ale je pořádána na základě platných pravidel každé oficielní jezdecké disciplíny.

 

 

 

1.      JÍZDA ZRUČNOSTI

Rozpis soutěžních úkolů:

·         Slalom mezi westernovými tyčemi

·         Slalom mezi westernovými barely

·         Slalom mezi parkurovými kladinami – labyrint

·         Překlusání parkurových kladin a kavalet

·         Přenášení hrnku s vodou

·         Přenášení vejce (tenisového míčku)

·         Přechod přes westernovou lávku

·         Obrat ve westernovém čtverci

·         Zastavení v daném místě

·         Naklusání a přechod do kroku v daných bodech trasy

·         Průchod westernovou brankou

·         Jiné lehké úkony (změnit směr, obrat, ustoupení, hod pěnovým míčkem do vyhrazeného prostoru, sesednutí a převedení koně jinam a nasednutí, jízda na kruhu.)

2.      ŽIDLIČKOVÁ

3.      REJ MASEK

4.      JÍZDA PRINCŮ A PRINCEZEN

5.      VOZATAJSKÝ PARKUR

6.  SKOKOVÉ SOUTĚŽE PONY I OSTATNÍCH KONÍ

Rozpis disciplín:

·       Parkur pony dle kategorií pro pony

·       Parkur mini s výškou překážek do 70 cm

·       Parkur ZM

·       Parkur Z

·       Parkru ZL (Na této úrovni i parkurová soutěž  „Dvoufázové skákání“)

·       Parkru L (Na této úrovni i parkurová soutěž „Žolík“)

·       Parkur dvojic

·       Parkur minimaxi

·       Skokové derby pro pony

·       Skokové derby koní

·       Radkolhotské cross country

7.  DOSTIHOVÉ DISCIPLÍNY ZÁVODNÍCH I OSTATNÍCH KONÍ VČETNĚ PONY

Rozpis disciplín:

·       Běh po rovině poníků

·       Běh po rovině provozních koní

·       Běh po rovině pro westernové koně

·       Běh po rovině pro závodní koně

·       Běh přes překážky pro poníky

·       Běh přes překážky pro provozní koně

·       Běh přes překážky pro starší pány

·       Běh přes překážky pro závodní koně

·       Běh v klusu pro koně se sulkami

8.  DISCIPLÍNY WESTERNOVÝCH I OSTATNÍCH KONÍ VČETNĚ PONY

Rozpis disciplín:

·       Tyče

·       Barely

·       Záchrana –jízda dvojic na jednom koni

·       Klíčová dírka

·       Trial parkur

·       Reining

 

9. PŘEDVÁDĚNÍ KONÍ

 

10. HUBERTOVA JÍZDA

 

 

Popis podmínek veřejných vystoupení

 

(1) JÍZDA ZRUČNOSTI

§  Tato jezdecká soutěž je určena pro všechny jezdce.

§  Účastní se koně všech plemen: minimálně 2 letí koně angličtí plnokrevníci (dále jen A1/1) a 3 letí koně ostatních plemen.

§  Kolbiště pro jízdu zručnosti má minimální rozměr 30 x 40 m, povrch písčitý, upravená zemědělská plocha nebo trávník.

§  Koně mohou startovat maximálně třikrát, vždy s jiným jezdcem, doba odpočinku je 5 minut mezi jednotlivými starty.

§  Jezdci velmi mladého věku mohou startovat s vodiči koní.

§  Ruch koně je krok a klus. Cval je zakázán.

§  Sedlání a uzdění anglického i westernového typu bez pákového a jiného tvrdšího uždění. Jezdí se bez biče!

PRAVIDLA - PRŮBĚH :

Jezdec s koněm projíždí danou trasou, kde jej v určitých úsecích čekají různé úkoly, které jsou vždy na každé akci obměňovány. Pro málo zdatné jezdce je povolen vodič, který nesmí ovládat řízení koně, jen jej přidržovat na dlouhém vodítku a ohlávce, která nezasahuje do manipulace jezdce s  koněm. Vodítko nesmí být připnuto na uzdění koně.

Rozpis soutěžních úkolů:

a)      Slalom mezi westernovými tyčemi

-          Disciplína je na čas, jede se maximálně dvoukolově.

-          Trasa je přesně vymezena, v přímém směru je umístěno šest tyčí vyšších než 250 cm, vzdálených od sebe 630 cm. Vzdálenost první tyče od startovní čáry je 630 cm. Jezdec projede kolem tyčí, pak tyče projede dvakrát slalomem a nakonec podle tyčí odjede.

b)      Slalom mezi westernovými barely

-          Disciplína je na čas, jede se maximálně dvoukolově.

-          Trasa je přesně vymezena, tři barely ( z pružné hmoty se zaoblenými hranami) jsou umístěny ve vrcholech rovnoramenného trojúhelníku, jehož základna je dlouhá 21 m, výška 24,9 m a ramena 27 m. Vzdálenost základny od startovní čáry je 12 - 15m. Vzdálenost barelů od hrazení je minimálně 4 m. Jezdec musí objet všechny barely.

c)      Slalom mezi parkurovými kladinami (labyrint) – kladiny jsou položeny na zemi a tvoří široký labyrint, který musí jezdec s koněm v kroku projít, aniž by se dotkl kladiny nebo z labyrintu vyjel mimo danou trasu.

d)     Překlusání parkurových kladin a kavalet – ty jsou umístěny v daném úseku a jezdec musí svého koně převést středem daného cviku s kolmým nájezdem.

e)      Přenášení hrnku s vodou v dané délce úseku – na parkurovém stojanu nebo westernovém barelu je umístěn hrnek s vodou. Jezdec jej uchopí a přenese v sedle svého koně danou trasou, na určeném místě (stojan nebo barel) jej odloží, aniž by vodu vylil.

f)       Přenášení vejce (tenisového míčku) v dané délce úseku – v daném místě převezme jezdec s koněm od organizačního pracovníka lžíci s vejcem nebo tenisovým míčkem a projíždí daným úsekem, aniž by došlo ke ztrátě předmětu. Při pádu předmětu obdrží trestné body a pokračuje dál po trase.

g)      Obrat ve westernovém čtverci  - čtverec je tvořen čtyřmi kladinami položenými do tvaru čtverce. Jezdec vjede krokem, zastaví, provede obrat o 360°, zastaví a vyjede krokem. Pokračuje po trase.

h)      Přechod přes westernovou lávku – jezdec převede koně v kroku přes dřevěnou lávku, která je dva metry dlouhá, metr široká a 20 cm nad zemí, je stabilní ve všech čtyřech rozích.

i)        Zastavení v daném místě – jezdec s koněm zastaví v daném místě tak, aby stál aspoň 3 sekundy, pak pokračuje po trase.

j)        Naklusání a přechod do kroku v daných bodech trasy

k)      Průchod westernovou brankou – jezdec přistoupí k brance, jednou rukou uchopí uzavírací část, otevře branku a prochází jí, přičemž současně zavírá branku za sebou.

l)        Jiné lehké úkony - změnit směr, obrat, ustoupení, hod pěnovým míčkem do vyhrazeného prostoru, sesednutí a převedení koně jinam a nasednutí, jízda na kruhu ve všech chodech.

 

2)      ŽIDLIČKOVÁ

§  Tato jezdecká soutěž je určena pro všechny jezdce.

§  Účastní se koně všech plemen: minimálně 2 letí koně A1/1 a 3 letí koně ostatních plemen.

§  Kolbiště má rozměr minimálně 15 x 15 m, povrch písčitý, upravená zemědělská plocha nebo trávník

§  Sedlání a uzdění anglického i westernového typu. Jezdí se bez biče.

§  Ruch koně je krok, klus a cval.

§  Počet startů není omezen.

PRAVIDLA - PRŮBĚH :

Jezdec s koněm jezdí v kruhu kolem rozestavěných židliček. Těch je vždy o jednu židli méně, než jezdeckých dvojic (kůň a jezdec). Jezdec nesmí pustit koně při získávání židle, během jízdy nesmí mít nohy ze třmenů a vždy musí seskakovat na správnou stranu (levou). Při zasednutí dvou jezdců na jednu židli rozhoduje o vítězi větší část zasednuté plochy židle.

 

3)      REJ MASEK

§  Tato jezdecká soutěž je určena pro všechny jezdce.

§  Účastní se koně všech plemen: minimálně 2 letí koně A1/1 a 3 letí koně ostatních plemen.

§  Koně mohou startovat jedenkrát, protože kůň a jezdec tvoří jednu masku.

§  Kolbiště pro rej masek je po celém areálu určeném pro soutěže koní, minimálně 20 x 30 m, povrch písčitý, upravená zemědělská plocha nebo trávník

§  Maska nesmí omezovat pohyb koně a nesmí mu způsobovat jakoukoliv formu utrpení.

§  Jezdci velmi mladého věku mohou startovat s vodiči koní.

§  Ruch koně je krok, klus a cval. Dle možností i přeskok kavalety o výšce 50 cm.

PRAVIDLA - PRŮBĚH :

Jezdec s koněm jezdí před rozhodčím. Je posuzována maska, nápaditost, sladění jezdce s koněm a výdrž masky po dobu přehlídky před diváky.

4)      JÍZDA PRINCŮ A PRINCEZEN

§  Účastní se koně všech plemen od tří let věku koně

§  Počet startů není omezen.

Jedná se o vytvořenou sestavu drezurní zrcadlové jízdy dvou jezdců (jezdkyň) v dobových kostýmech na hudbu. Slouží jako prezentační jízda naší stáje. Doba trvání ukázky max. 5 minut. Ukázka se provádí na obdélníku (jízdárně) 20 x 40m, povrch písčitý nebo trávník. Ruch koní je krok, klus, cval.

 

5)      VOZATAJSKÝ PARKUR

§  Účastní se koně všech plemen od tří let koně.

§  Ruch koně je krok - klus a cval pouze pro zacvičené vozataje a spřežení.

§  Kolbiště pro vozatajský parkur má minimální rozměr 50 x 60 m, povrch písčitý, upravená zemědělská plocha nebo trávník, nejezdí se v terénu.

§  Jezdí se s bičem, který nesmí být použit k pobízení koní.

§  Počet startů dva v jedné soutěži s přestávkou 15 min.

 

PRAVIDLA - PRŮBĚH :

Vozataj projede s dvojspřežím koní v kočáře nebo závodní karetě danou trasou, přičemž překonává různé překážky (průjezdy). Vozatajský parkur je omezen časovým termínem nebo délkou trasy 800m. 

 

6)      SKOKOVÉ SOUTĚŽE PONY I OSTATNÍCH KONÍ

§  Tyto jezdecké soutěže jsou určeny pro všechny jezdce.

§  Účastní se koně všech plemen od třech let věku koně.

§  Jezdci velmi mladého věku mohou startovat s vodiči koní.

§  Ruch koně je krok, klus a cval a skok. Povrch písčitý, upravená zemědělská plocha nebo trávník

§  Sedlání a uzdění anglického typu. Pákové uzdění je zakázáno a použití ostruh je povoleno jen po dohodě s hlavním rozhodčím a jen u jezdců, starších 18-ti let.

§  Počet startů dva v jedné soutěži s přestávkou 15 min. Kůň může startovat max 3x celkem v daný den v soutěžích pony, v parkurových soutěžích do stupně Z; při startu v ZL a L pouze 2x celkem. Ve  skokovém derby koní 1x.

 

PRAVIDLA - PRŮBĚH :

Rozpis soutěžních disciplín:

·       Parkur pony dle kategorií pro pony

-  s maximálním rozměrem překážek (max 70 x 400cm) a délkou trati do 400m

·       Skokové derby pro pony

-  s maximálním rozměrem překážek (max 70 x 400cm) a délkou trati do 1000m

·       Parkur mini s výškou překážek do 70 cm

-  s maximálním rozměrem překážek (max 70 x 400cm) a délkou trati do 400m

·       Parkur ZM

-  s maximálním rozměrem překážek (max 90 x 400cm) a délkou trati do 500m

·       Parkur Z

-  s maximálním rozměrem překážek (max 100 x 400cm) a délkou trati do 500m

·       Parkur ZL

-          s maximálním rozměrem překážek (max 110 x 400cm) a délkou trati do 600m

Dvoufázové skákání

-          soutěž je složená ze dvou částí, které se absolvují bez přerušení. Pokud je první fáze o 8 – 9 překážkách a s možnou kombinací absolvována bez trestných bodů, může jezdec pokračovat do druhé fáze o 4 – 6 překážkách s možnou jednoduchou kombinací.

-          s maximálním rozměrem překážek (max 110 x 400cm) a délkou trati do 600m

·       Parkur L

-          s maximálním rozměrem překážek (max 120 x 400cm) a délkou trati do 600m

Žolík

-          soutěž se koná na 6, 8 nebo 10 překážek jejichž obtížnost se postupně zvyšuje. Kombinace nejsou povoleny. Zvýšení obtížnosti se nedosahuje jen výškou a šířkou překážek, ale také obtížnou trasou. Poslední překážka má alternativu – žolík, který je těžší než druhá překážka.

-          s maximálním rozměrem překážek (max 120 x 400cm) a délkou trati do 600m

·       Skokové derby koní

-  s maximálním rozměrem překážek (max 100 x 400cm) a (živý plot max 130cm [břevno 90cm] x 400cm)  a délkou trati do 1500m

·       Radkolhotské cross country

-  s maximálním rozměrem překážek (max 90 x 400cm) a (živý plot max 130cm [břevno 90cm] x 400cm) a délkou trati do 1800m

·       Parkur dvojic

-  s maximálním rozměrem překážek (110 x 400cm) a délkou trati 500m

·       Parkur minimaxi

- soutěž síly a zručnosti, konající se na kombinaci překážek. Je postaven dvojskok, základní výška druhého skoku nesmí být nižší než 110 cm. Dále se v každém kole zvyšuje výška druhého skoku až do té doby, než je překážka zhozena. Konečná výška druhého skoku není stanovena.

-  vše  s použitím bezpečnostních háků

 

6.      DOSTIHOVÉ DISCIPLÍNY ZÁVODNÍCH I OSTATNÍCH KONÍ VČETNĚ PONY

Tyto soutěže jsou určeny pro jezdce se základním  minimem  znalostí případně po ověření zručnosti ve zvládání koně, slabší jezdci poníků mohou mít v průběhu dostihu vodiče.

§  Účastní se koně všech plemen od dvou let věku koně.

§  Ruch koně je klus a cval a skok.

§  Koně mohou startovat pouze 1x v překážkové disciplíně, nebo 2x v rovinové disciplíně. Start v rovinové a překážkové disciplíně nelze kombinovat, vyjma soutěží poníků. Časový odstup startů po rovině je minimálně 3 hodiny.

§  Délka dráhy pro pony je maximálně 400 m po rovině a 600m přes překážky, šířka 8 m a je vytyčena. Pony startují na stejném okruhu jako velcí koně, mají pouze odlišné distance.

§  Délka cvalového okruhu dráhy po rovině pro velké koně je minimálně 800 m, maximálně 1600m, šířka 8 m a je vytyčena, povrch písčitý, upravená zemědělská plocha nebo trávník.

§  Překážky - s maximálním rozměrem překážek (130 x 800cm) a délkou trati maximálně 3500m. Vždy mají náběhové boční blendy a jejich šíře je 8 m bez bočních náběhových blend. Překážky jsou konstruované tak, že v případě potřeby je lze uvolnit nebo rozebrat.

 

PRŮBEH SOUTĚŽE:

Jezdec s koněm startuje v různých dostihových disciplínách rovina a steeplechase. Čas se neměří. Může startovat najednou maximálně 8 koní po rovině a 10 koní přes překážky. V případě většího počtu koní se jednotlivé veř. vystoupení dělí na jednotlivá oddělení. Dělení se provádí dle plemene koně a věku koně. U poníků pak dle výšky v kohoutku v případě, že se nejedná o výškový handicap, kdy startují poníci z různých délkových pomyslných startovních čar. (např. 2 pony mají start posunut o 50 m k cíli, 4 o 20 m k cíli a 1 největší pony je na základním startu. Celkový počet není omezen, v tomto příkladu jich je 7 o třech různých výškách.)

Rozpis soutěžních disciplín:

·       Běh po rovině poníků

-  s maximálním délkou trati 400m

·       Běh po rovině provozních koní

-  s maximálním délkou trati 1600m

·       Běh po rovině pro westernové koně

-  s maximálním délkou trati 1600m

·       Běh po rovině pro závodní koně

-  s maximálním délkou trati 1600m

·       Běh přes překážky pro poníky

-  s maximálním rozměrem překážek (50 x 800cm) a délkou trati 600m

·       Běh přes překážky pro provozní koně

-  s maximálním rozměrem překážek (130 x 800cm) a délkou trati 2500m

·       Běh přes překážky pro starší pány

-  s maximálním rozměrem překážek (130 x 800cm) a délkou trati 2500m

·       Běh přes překážky pro závodní koně

-  s maximálním rozměrem překážek (130 x 800cm) a délkou trati 3500m

·       Běh v klusu pro koně se sulkami

- s max délkou trati 1600m; klusácký dostih.

 

      8. DISCIPLÍNY WESTERNOVÝCH I OSTATNÍCH KONÍ VČETNĚ PONY

§  Tyto disciplíny jsou určeny pro jezdce se základním  minimem  znalostí  případně  po ověření zručnosti ve  zvládání koně,.

§  Účastní se koně všech plemen od tří let věku koně.

§  Ruch koně je krok, klus a cval, povrch písčitý, upravená zemědělská plocha nebo trávník

§  Překážky a materiál jsou dle typů soutěží pro westernové soutěže. 

§  Možno účasti s koňmi sedlanými a uzděnými v anglickém typu.

§  Sedlání a uzdění westernového typu:

-          je povoleno pouze westernové sedlo s hruškou.

Počet startů v jeden den 4 celkem; trial parkur, klíčková dírka, záchrana nejsou omezeny.

 

PRŮBEH SOUTĚŽE:

Jezdec s koněm startuje v různých westernových disciplínách. Dělení se provádí dle plemene koně. U poníků pak dle výšky v kohoutku.

Rozpis soutěžních disciplín:

·       Tyče – disciplína je na čas, jede se max. dvoukolově. Trasa je přesně vymezena, v přímém směru je umístěno šest tyčí výšky min. 280cm, vzdálených od sebe 630cm. Vzdálenost první tyče od startovní čáry je 630 cm. Jezdec projede kolem tyčí, pak tyče projede dvakrát slalomem a nakonec podle tyčí odjede. Ruch koně je klus, cval. Délka trati 120 m.

·       Barely – disciplína je na čas, jede se max. dvoukolově. Trasa je přesně vymezena, tři barely jsou umístěny ve vrcholech rovnoramenného trojúhelníku, jehož základna je dlouhá 21 m, výška 24,9 m a ramena 27 m. Vzdálenost základny od startovní čáry je 12 – 15 m. Vzdálenost barelů od hrazení je min 4 m. Jezdec musí objet všechny barely. Dle náročnosti mohou být vzdálenosti rovnoměrně zkráceny. Délka trati 100 m.

·       Záchrana – disciplína je na čas, jede se max dvoukolově. Trasa je přesně stanovena, na barelu vzdáleném 20 – 30 m od startovní čáry v přímém směru stojí pomocník, jezdec objede barel a při objezdu pomocník nasedne za jezdce na koně, ruch koně klus, cval.

·       Klíčková dírka– disciplína je na čas, jede se max dvoukolově. Trasa je přesně stanovena, jezdec vjede do kladinami vytvořené klíčové dírky, kde se otočí a jede zpět do cíle. Délka trati 30 m.

·       Trial parkur – disciplína je na čas. Povolený ruch je krok s maximálně dvěma klusovými úseky. Překážky jsou: obrat ve čtverci, kladiny, vějíř, lávka, branka, couvání do L, T kladiny s ustupováním do boku, kladiny na překračování, couvání do U.

·       Reining – v předepsané úloze se předvádějí cviky. Jsou jimi: velké rychlé kruhy, malé pomalé kruhy, sliding stop (klouzavé zastavení), rollback (klouzavé zastavení s obratem o 180° a následným nacváláním), spiny (rychlé obraty okolo vnitřní nohy), letmý přeskok a couvání.

 

  9. PŘEDVÁDĚNÍ KONÍ

Účastnit se mohou koně každého věku, pouze této disciplíny i klisny s hříbaty a odstávčata, koně všech plemen i pohlaví. Jedná se o chovatelskou přehlídku, kdy jsou přihlášení koně rozděleni do skupin dle pohlaví, věku, výkonnosti apod. tak, aby nedošlo ke zranění koní ani jejich vodičů.

Vodiči chodí k koňmi v předem vyhrazeném prostoru na kruhu, hlasatel vyzve jednotlivě účastníky k předvedení koně, tj. zastavení v předváděcím postoji na určeném místě před rozhodčím a diváky a na povel předvede koně v kroku a klusu v úseku celkem do 80 m.

Kůň je předváděn na ruce na uzdečce dle plemene nebo využití koně (anglická, westernová uzdečka, nebo předváděcí ohlávka nebo uzdečka příslušící jednotlivým plemenům – arab, frís, apod.). Hříbata mají předváděcí nebo hříběcí ohlávku.

 

10.  HUBERTOVA JÍZDA

Tato akce je určeny pro jezdce se základním  minimem  znalostí. Účastnit se mohou koně všech plemen v sedle i ve voze či sulce.  Koně minimálně 2letí A1/1 a ostatní plemena 3 letí.

PRŮBEH A PRAVIDLA:

Jezdec s koněm či vozatajec se podřizuje pravidlům „patrona jízdy - Sv. Huberta“. Na trase je povolen ruch krok, klus a cval a skok. Převážně je však akce pojata jako vycházka na ukončení jezdecké sezóny. Během trasy může jezdec překonávat překážky, nebo je objíždět. Jedná se o balíky slámy na zemi v max výšce 1 m a šířce 1 m, větve s chvojím  max 1x1 m, proutěné a chvojové překážky jsou proskočitelné. V lese se překonávají padlé stromy, příkopy, struhy, potok.postup překonávání překážek volí vedoucí jezdec v řadě ve skokovém houfu. Překonat překážku může dle vlastního uvážení i jezdec z vycházkového houfu, jehož ruch je krok a klus.

 • Jezdec ukončí Hubertovu jízdu v případě zranění koně či sebe.
 • Jezdec ukončí Hubertovu jízdu v případě vážné závady na sedlovém či postrojovém materiálu.
 • Jezdec, vozatajec se musí účastnit slavnostního nástupu.
 • Na trase soutěž lov na liščata (plastová láhev) – jezdec musí naleznout co nejvíce liščat – každé lišče je opatřeno nějakou drobnou odměnou.
 • Na trase je soutěž hon na lišku (jezdec má na rukávě ušitý liščí ohon z textilního materiálu) – jezdci se jej snaží lišce utrhnout z rukávu. Ten jezdec, který ocas utrhne se stává králem honu a vítězem Hubertovy jízdy.

 

Čl. 5

 

Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost s koňmi

 

(1)Účastník odpovídá za to, že použitá výstroj a pomůcky jsou v takovém stavu, aby nemohly způsobit poranění a utrpení zvířete nebo poškození jeho zdraví. Při poruše výstroje, která by mohla během činnosti se zvířetem způsobit jeho utrpení, je účastník povinen neodkladně tuto činnost ukončit. Vybavení, používané postroje a pomůcky musí být přiměřené stavbě těla, schopnostem a výkonnosti zvířat, nesmí jim působit poškození nebo poranění.

(2)Tento řád povoluje použít následující vybavení, postroje a pomůcky:

A) pro jízdu pod sedlem

- uzdečka  s udidlem z kovu, kůže, gumy nebo z plastického materiálu. U uzdečky může být nánosník anglický, hanoverská, mexický nebo irský. Musí být ze stejného materiálu jako uzdečka.

- udidlo stihlové, hladké udidlo s děleným vodítkem a kroužky, polokroužky, nebo D-kroužky, přičemž průměr koružků nesmí být menší než 5 cm a větší než 10 cm. Uvnitř kruhu nesmí bát uzda, nebo připojení k ohlávce, které by posilovaly tah. Ústní část by měla být kulatá z hladkého nekrytého kovu, nesmí mít ostré hrany, výčnělky ani hroty. Může být vykládaná, ale musí zůstat hladká nebo musí být krytá latexem. 2,5 cm od koutku huby, měřeno od vnitřní strany kroužku, má být průměr udítka od 0,8 do 2 cm, přičemž průměr udítka se k jeho středu zužuje. Je-li použit podbradní řemínek (z kůže nebo nylonu) nesmí být utažen, tzn. lze vsunout dva prsty mezi řemínek a bradu koně. Otěž musí být upevněna nad podbradní řemínek.

- udidlo pákové slouží k posílení tahu otěží. Část vkládaná do huby má povrch z hladkého a nekrytého kovu, je pevná nebo dělená, na průřezu kulatá nebo oválná, o průměru udítka od 0,8 do 2 cm, nesmí mít ostré hrany ani výčnělky a hroty. Rameno páky nesmí být delší než 10 cm. Má-li páka pevné udítko, rameno páky od udítka nesmí být delší než 10 cm při mezní horní pozici. Při použití tohoto udidla je vyžadováno i použití podbradního řemínku s minimální šířkou 1,3 cm položeného naplocho na čelist koně, který nesmí být utažen, minimální vůle 3 cm, tj. na vsunutí dvou prstů mezi řetízek a bradu koně.

- otěže z kůže, pleteného materiálu nebo pogumované, jednoduché nebo dvojité pro uzdění pákovým udidlem.

- sedlo anglického, westernového typu, dámské sedlo, dostihové, pony sedla.

- třmeny nelze použít takové, které mají ostré hrany, výstupky nebo takovou úpravu, která by mohla zranit koně nebo mu působit utrpení.

- ostruhy musí být z hladkého kovu. Dřík musí svěřovat jen dozadu, nesmí být delší než 3,5 cm a musí být bez koleček. Konec musí být tupý, aby se předešlo zranění koně. Je-li dřík zahnutý, musí být ostruhy nasazeny tak, aby zahnutí směřovalo dolů. Nesmí být použity ostruhy, které by mohly poranit koně. Ostruhy u koní ve věku do 48 měsíců se nepoužívají, u starších koní může ostruhy použít pouze zkušený jezdec.

- jezdecký bičík musí být z takového materiálu a tak konstruován (špička kratá šlahounem či řemínkem), aby nemohl způsobit zranění koně. Pokud je k pobízení koně použito bičíku, musejí být dodrženy tyto jeho rozměry:

                  Max celková délka     760 mm,

                  Min průměr                    8 mm,

                  Max délka plácačky     10 mm,

                  Max šířka plácačky       40 mm,

                  Min šířka plácačky        22 mm, přičemž plácačka nesmí obsahovat žádné zpevnění a při použití bičíku musí být dodrženy následující zásady.

Povolené použití bičíku zahrnuje ukázání bičíku koni předtím, než je bičíku použito; použití bičíku ve směru pohybu a v rytmu jeho akce;údery bičíkem za podbřišník s omezením úderů na nezbytné minimum.

Jako nepovolené použití bičíku se posuzují údery bičíkem tak silné, že ovlivňují rovnováhu koně, snižují jeho rychlost nebo mají za následek jeho vybočení do dráhy jiného koně;tak silné, že mají za následek zranění koně;vedené na hlavu koně nebo jakkoli před podbřišníkem;popřípadě takové, při nichž se ruka nebo bičík zvedají nad úroveň ramen jezdce;pokračující po tom, kdy kůň reaguje na předchozí údery; neustávající ani po tom, kdy kůň na použití bičíku nereagoval nebo opakované krátce potom, kdy kůň na předchozí údery bičíkem nereagoval.

- kování – jakýkoliv běžný typ podkov, odpovídajících povrchu půdy a klimatickým podmínkám,

            - přídavné pomůcky – jedná se ozdobné deky, čabraky, chrániče kloubů a kopyt.

  Při použití koní pro jezdce „velmi mladého věku“ je možné použití vyvazovacích otěží jen po dobu nezbytně nutnou, ne však déle než 30 minut.

Skokové překážky:

Musí splňovat následující požadavky:

-          max výška překážek je 1,3 m, v minimaxi není stanovena max výška druhého skoku.

-          pokud nejsou překážky proskočitelné (proutěné, chvojí) jsou pevné překážky konstruované tak, aby bylo možné kdykoliv (př. Po pádu koně) je okamžitě uvolnit nebo rozebrat.

-          Šířkové překážky nesmí přesáhnout 1,8m, šířka vodního příkopu nepřesahuje 4,5 m včetně odskokového prvku,

-          Bariéry a ostatní části jsou uloženy v hácích. Bariéra je uložena natolik volně, že se může otáčet. Háky jsou min 18 mm a max 30 mm hluboké.  U prken , branek, plotu, válců apod. jsou podpěry otevřenější  či ploché.

-          Steeplechase a crossové skoky jsou opatřeny blendami. Parkurové skoky jsou s bezpečnostními lištami a háky. Překážky jsou rozebíratelné.

 

  B)    - přípustná uzdění pouze pro westernové disciplíny:

 a) Hackamore (Bosal) - uzdění obšité kůží, které je na lícnicích max. 1.5 cm  silné. Použití kovu, ani obaleného jakýmkoliv materiálem není přípustné

b) Hackamore mechanické - nánosník je pošit kůží, podbradní řemínek (řetízek) nesmí být utažen k čelisti koně (minimální vůle je 3 cm) a musí být minimálně 1 cm široký.

c) Páka dělená nebo pevná - délka páky nesmí být větší než 21.6 cm, podbradní řemínek (řetízek) minimální vůle je 3 cm) a musí být minimálně 1 cm široký.

- povolená přídavná výstroj a výzbroj pro westernové disc.:

     a) ostruhy s kolečky (použité ostruhy musí být takové, aby se zabránilo zranění koně, bez výstupků ostruhové hvězdice, tupě zakončeny,  kolečko se musí  otáčet okolo své osy,  vnější průměr kolečka  nebo ostruhové  hvězdice musí  být maximálně 30 mm, šířka kolečka nebo ostruhové hvězdice při zevním okraji musí být nejméně 3 mm, ramínko musí směřovat dozadu a dolů

     b) bandáže, zvony a jiné chrániče nohou koní

 

C)Pro vozatajskou zápřež je povoleno:

-          ohlávka s udidlem z kovu, kůže, gumy nebo plastického materiálu, udidlo stihlové, nebo pákové viz výše,

-          - opratě celokožené,

-          postroje chomoutové, chomoutové, poprsní,

-          vozatajský bič s délkou biče i bičiště do 150 cm. V celé délce biče i bičiště je zakázáno provádět uzlení, používat jakékoli látky či zařízení, které mohou koni způsobit bolest nebo zranění (olůvka apod.).

Povolené použití biče zahrnuje ukázání biče koni předtím, než je biče použito; údery bičem na záď koně s omezením úderů na nezbytné minimum;použití biče jako pomůcky pro udržení koně v předepsaném směru.

Jako nepovolené použití biče se posuzují údery tak silné, že mají za následek zranění koně; vedené na hlavu koně nebo na jiná citlivá místa, př. slabiny; pokračující potom, kdy kůň již reaguje na předchozí údery; neustávající ani po tom, kdy kůň na použití biče nereaguje nebo opakované krátce po tom, kdy kůň na předchozí údery bičem nereagoval.

-          kování – jakýkoliv běžný typ podkov, odpovídající trase jízdy a klimatickým podmínkám.

-          Přídatné pomůcky – bandáže, zvony a jiné chrániče nohou koní, chrániče očí, ochranné síťované a podobné mechanické pomůcky proti hmyzu.

(3) Řád nepovoluje tuto výstroj, výzbroj a činnosti:

Pro jízdu pod sedlem:

-          uzdečka nebo ohlávka z drátu nebo materiálu se stejnou pevností (kov lanko, tvrdý plast ..),nebo vše z drátu a uvedeného materiálu ( není rozhodující, jak silnou vrstvou a jakým způsobem je drát nebo jiný pevný materiál obalen),

-          podbradní řemínek, řetízek, užší než 1,3 cm a s ostrými hranami,

-          hadicová, gumová otěž; vyvazovací otěže,

-          ostré hrany udidla , dvojité uzdění,

-          hackamore, bosal z koňských žíní,

-          třmeny s ostrými hroty,

-          podkovy nelze s ozuby tvaru písmene H,

-          ostruhy, které mohou koně zranit, zejména westernové ostruhy bez koleček, ostruhy s hvězdicemi, ostrými hranami nebo výběžky, ostruhy s kolečky menšími než 3 cm v průměru a slabšími na obvodě než 0,3 cm,

-          pokud se nejedná o dámské sedlo nebo westernové sedlo, nesmí být použit podbřišník, lonže, provazy nebo jiné pomůcky k podvázání břicha zvířete v jiné než sedlové krajině na hrudi zvířete,

-          elektrické biče, elektrické poháněče, elektrické ostruhy nebo jakékoliv pomůcky využívající elektrický impulz.

- zakázaná westernová  výstroj a výzbroj:

     a) ohlávka z drátu nebo materiálu se stejnou pevností (kov, lanko, tvrdý plast apod.) nebo vše z drátu a uvedeného materiálu (je jedno, jak silnou vrstvou a jakým způsobem je drát obalen)

     b) podbradní řemínek (řetízek) užší než 1 cm a s ostrými hranami

     c) hadicová, gumová otěž

     d) dvojité uzdění

     e) průvlečná otěž a martingal

     f) ostruhy nebo jiné pomůcky, využívající elektrický impuls

     g) třmeny s ostrými hroty

     h) ostruhy s možností poranění, bez koleček, nebo s kolečky a hvězdicemi menšími než 3 cm v průměru a slabšími než 3 mm,

     i)  bič nebo pobídka ostruhami  nebo otěžemi před  podbřišníkem,      

 

Pro vozatajskou zápřež:

-          - uzdečka nebo ohlávka z drátu nebo materiálu se stejnou pevností (kov lanko, tvrdý plast ..),nebo vše z drátu a uvedeného materiálu ( není rozhodující, jak silnou vrstvou a jakým způsobem je drát nebo jiný pevný materiál obalen),; jakékoliv uzdění bez udidla, dále veškeré kroužky, úvazné kroužky, nebo jiná zařízení, která mají nadměrný pákový účinek na uzdění,

-          pomocné opratě, včetně všech typů kontrolních opratí,

-          dvojité podkovy a olověné zátěže, podkovy s ozuby tvaru písmene H,

-          je zakázáno přivazovat ocasy ke kočáru či pobočnicím,

-           Použití jakékoliv látky nebo zařízení na oji nebo pobočnicích, které mohou způsobit podráždění koně.

 

Obecná omezení:

-          použití jakýchkoliv náhodných pomůcek, které nejsou součástí schválené výstroje, je Řádem zakázáno a je důvodem k zamezení jízdy,

-          jakékoliv použití pomůcek, využívajících elektrický impulz, pobídka ostruhami nebo otěžemi před podbřišníkem, pobízení koně nevhodnými předměty, které nejsou součástí schválené výstroje, je Řádem zakázáno a považuje se za týrání zvířete,

-          pro zabezpečení ochrany koní před poraněním a utrpením nelze použít následující a jim podobné druhy překážek: vraky vozidel; živá zvířata; zvířecí kůže, vycpaniny a uhynulá zvířata; plastové trubky a konstrukce (které se ve zlomu ostře štěpí a mohly by tak poranit koně); překážky z drátu a pletiva; houpací nebo pohyblivé mosty a konstrukce; vodní nádrž s plovoucími nebo pohyblivými částmi;plameny, suchý led, tlakové nádoby (hasící přístroje); překážky využívající elektrické vodiče pod napětím;polena, tyče nebo jiné předměty naskládané na sebe tak, že mohou spadnout a způsobit koni utrpení;

-          je zakázáno jakýmkoli způsobem vázat či podvazovat jazyk.

                                                                                     

 

Čl. 6

 

Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí a prostory k ustájení

 

(1) Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení provádí :

            a) Sportovní kolbiště je ohrazené, povrch travnatý, může být i upravená zemědělská plocha nebo písčitý povrch. Opracoviště a prostory pro pohyb koní mimo veř. vystoupení je smíšené povahy. Prostory pro odpočinek koní jsou směřovány do přilehlého travnatého sadu s možností využití krytí koní před povětrnostními podmínkami a sluncem.

b) Hubertova jízdy je pořádána z části na kolbišti a z části v terénních prostorech. Trasa je vedena tak, aby se minimalizovala možnost zranění a utrpení zvířat. Trasa vede po polních a lesních cestách.

 

(2) Pořadatel

a)      před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení zajistí

 

-          vhodné místo a vybavení pro vykládání koní ,

-          dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody (předpokládaná spotřeba napájecí vody na den/ks je: 45 l pro dospělého koně, 20 l pro poníka) a způsob napájení. Podle pokynu pořadatele každý účastník odpovídá za zabezpečení dostatku krmiva pro svého koně a pomůcek k napájení a podání krmiva. 

-          aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění (vyloučení předmětů nebo ostrých hran na hrazeních, použitých překážkách a pomůckách atd.), povrch, rozměry prostoru, resp. délka trati, případně druh a výška překážek je stanoven u jednotlivých disciplín, před zahájením disciplíny provede pořadatel kontrolu prostoru nebo trati tak, aby byla zabezpečena bezpečnost zúčastněných koní,

-          dostatek prostoru k tomu, aby zvířata mohla v místě odpočinku zaujmout odpovídající přirozený postoj, v případě potřeby byla oddělena přepážkami chránícími je, a není-li stanoveno dále jinak, měla odpovídající prostor pro ležení, tato místa pro zvířata pořadatel předem určí a vyznačí,

-     možnost zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách, přičemž je možné využít přístřešků nebo přirozeného porostu,v případě umístění zvířat ve stáji či jiném uzavřeném prostoru zajistit a kontrolovat udržování čistoty a větrání s dostatečným objemem vzduchu podle jednotlivých kategorií,

-          vymezení vhodných prostor pro případné převádění a přípravu koní na jednotlivé disciplíny, s dostatečně velkým okolním manipulačním prostorem tak, aby činnost se zvířaty byla bezpečná a nebylo nutné s nimi manipulovat způsobem vyvolávajícím utrpení,

-          podmínky pro provádění veterinární  péče a poskytnutí prví pomoci koním a jiným zvířatům

-          prostor pro případnou izolaci poraněných nebo nemocných zvířat,

-          podle rozsahu veřejného vystoupení odpovídající počet osob, zajišťujících organizaci a kontrolu průběhu veřejného vystoupení, jejich viditelné označení (odznakem, štítkem či páskou) a vybavit je potřebnými pracovními pomůckami odpovídajícími dané nebo očekávané situaci. Činnost a odpovědnost těchto osob předem stanoví pořadatel,

-          prostor pro koně účastnících se veřejného vystoupení před přístupem jiných zvířat (např. psů) , nepovolaných osob a provést nezbytná opatření pro zabránění úniku zvířat, prostory pro provádění koní a spojovací koridory nebo cesty tak, aby manipulace se zvířaty byla bezpečná,

-          prostory pro parkování dopravních prostředků, přepravních kontejnerů, pomocného vybavení tak, aby bylo minimalizováno riziko možného utrpení zvířat, které se zúčastní veřejného vystoupení,

-          prostory pro návštěvníky nebo jiné osoby, které se veř. vystoupení účastní a organizovat v nich činnost tak, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost a bylo minimalizováno riziko možného utrpení zvířat, které se zúčastní veřejného vystoupení,

 

b)      aby byly v průběhu veř. vystoupení k dispozici nástroje a pomůcky k okamžitému poskytnutí první pomoci a vyprošťovací nářadí odpovídající druhu zvířat, jakož i nástroje k okamžitému omráčení a vykrvení hospodářského zvířete při nutné porážce,

 

c)      pokud se zvířata účastní veř. vystoupení delšího než 1 den, zajistí pořadatel kontrolu zvířat a technologických zařízení nejméně jedenkrát denně. Odstranění zjištěných závad zajistí v co nejkratší možné době tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život zvířat. K zajištění prohlídky hospodářských zvířat v kterékoli době musí být připraveno stabilní nebo mobilní osvětlení, které umožní důsledné provedení prohlídky. U veř. vystoupení trvajících déle než jeden den pořadatel zajistí noční službu osobou, která je schopna zabezpečit péči o pohodu zvířat a jejich bezpečnost .

 

 

(3)Minimální standardy při ustájení, pokud je během veř. vystoupení nezbytné, jsou :

a) vazné ustájení

Kůň

nad 400 kg.ž.hm.

Min. plocha

(m2.ks-1)

Minimální rozměry stání 1)

Krmný žlab

2)

šířka

(mm)

délka

(mm)

výška

(mm)

minimální šířka (mm)

řadová stání

4,5

1500

2750

650-10002)

650

individuální stání

4,5

1800

2750

Vysvětlivky k tabulce:

1) Součin šířky a délky stání musí splňovat požadavek na jeho minimální plochu.

2) Podle výšky loketního kloubu, podle růstu a věku.

 

b) boxy

 

KATEGORIE KONÍ

MIN PLOCHA (m2 /ks)

MINIMÁLNÍ ROZMĚRY BOXU šířka/délka (v mm)

Kůň do 200kg ž.hm.

6

2000/2000

Kůň od 200 do 400kg ž.hm.

7

2500/2500

Kůň od 400 do 500kg ž.hm.

8

2500/2500

Kůň nad 500kg ž.hm.

9

2500/2500

 

 

(4)Koně se musí pohybovat v pořadatelem určených prostorách a nesmí vcházet do prostor pro diváky. Před veřejným vystoupením se koně soustředí na místě určeném pořadatelem.

 

 

(5)Při vazném ustájení se používá vazná ohlávka nebo nákrční řemen upevněný na jeden nebo dva provazy nebo řemeny, volně probíhající do zdi zabudovaným centrálně umístěným kruhem nebo kruhy na obou stranách stání. Uvazování koní řetězem se nepoužívá.

 

 

Čl. 7

 

Přeprava zvířat na veřejná vystoupení

 

(1)Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, a s Nařízením Rady (ES) č. 1/2005 z dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ ES a nařízení (ES) č. 1255/97.

Při přepravě je nutno zejména dodržovat následující zásady:

-              Koně lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.

-              V prostorách dopravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

-              Během nakládky a vykládky a převádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně.

-              Osoby, které se zvířaty manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se zvířaty. Poučení proti podpisu je uloženo u pořadatele.

 

 

Požadovaná plocha pro přepravu koní :

Kategorie

Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2

Minimální rozměry stání na jedno zvíře v m

Dospělí koně

1,75

0,7 x 2,5

Koně ve stáří 6-24 měsíců

cesta do 48 hod.

1,20

0,6 x 2,0

cesta nad 48 hod.

2,40

1,2 x 2,0

Poníci (výška do 144 cm)

1,00

0,6 x 1,8

Hříbata do 6 měsíců

1,40

1,0 x 1,4

 

Poznámka:

Maximálně 5 dospělých koní bude vždy odděleno stabilním oddělovacím prvkem, který sahá k podlaze přepravního prostředku a od výšky 120 cm může být přerušen, nebo začíná minimálně 60 cm nad podlahovou plochou přepravního prostředku a je vysoký nejméně 60 cm.

Uvedené hodnoty se mohou u dospělých koní a poníků odlišovat nejvýše o 10% a u mladých koní a hříbat o 20% v závislosti nejen na hmotnosti a vzrůstu, ale i na tělesném stavu, povětrnostních podmínkách a předpokládané délce cesty.

 

-  Přepravce zajistí, aby před každou přepravou byl přepravní prostředek čistý a vydezinfikovaný.

- Pokud jsou zvířata v přepravním prostředku uvázána, má být provaz nebo jiný vazný prostředek dostatečně pevný, aby se během přepravy nepřetrhl a dostatečně dlouhý, aby v případě potřeby umožňoval zvířatům přijímání krmiva a vody. Uvázání musí být provedeno tak, aby nedošlo ke škrcení nebo poranění. Pokud se nejedná o necvičená hříbata, koně mají mít nasazenu ohlávku.

- Cesta pro manipulaci se zvířaty musí být volná bez překážky, nebo předmětů, které by mohly zvíře poplašit, osvětlení místa vykládky nesmí vytvářet ostré stíny.

- K naložení a vyložení zvířete z dopravního prostředku se používají jen místa a zařízení k tomu určená, můstky, rampy, lávky nebo pohyblivé nakládací a vykládací plošiny, jejichž sklon nepřesahuje 20 stupňů, výškové nerovnosti nepřesahují 20 cm a mezery v podlaze nebo mezi dvěma podlahami znemožňují vsunutí končetiny; zařízení jsou opatřena protiskluzovou podlahou a bočním hrazením zabraňujícím pádu zvířete.

- Při přepravě koní na veřejné vystoupení „po vlastní noze“ se doporučuje, aby k přemístění došlo nejpozději 6 hodin před zahájením, tak aby si kůň mohl před výkonem požadovaným na veřejném vystoupení odpočinout a byl příslušně ošetřen. Trvalá jízda cvalem se nedoporučuje, pokud přemístění koně by při kmihu krok nebo klus trvalo déle něž 8 hodin doporučuje se příjezd na místo vystoupení den předem.

-  Po ukončení veřejného vystoupení se doporučuje (2 – 8 hodin v souvislosti s absolvovanou zátěží) ponechat koně uklidnit a odpočinout a pak zahájit přepravu. Přeprava silničním přepravními prostředky vyžaduje od koně určitou fyzickou námahu (napětí příslušných svalů), otřesy a vibrace přepravního prostředku negativně působí na kopytní škáru a šlachový aparát.

-  Při nakládání, vykládání, přemisťování a usměrňování koní mohou být používány jen nástroje určené k tomuto účelu a způsobem, aby zvířeti nepůsobily zbytečnou bolest a utrpení. Je zakázáno zvíře bít, kopat nebo vykonávat tlak na jeho zvlášť citlivá místa, včetně očí a pohlavních orgánů,

 

Čl. 8

Způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče

 

Pořadatel zabezpečí na veřejném vystoupení zvířat poskytnutí první pomoci. Zajistí rovněž  odbornou veterinární péči. Veterinární lékař bude celou dobu konání veřejného vystoupení po předchozí dohodě k dispozici na telefonu. Veterinář se dostaví neprodleně po telefonické výzvě.

 

 

Čl. 9

Způsob poučení osob o ochraně zvířat

 

(1)Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení zvířat, ve vztahu k ochraně zvířat a jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu a tohoto Řádu ústně před plánovanou akcí.

 (2) Účastníci veřejného vystoupení, kteří se aktivně účastní veř. vystoupení byli pořadatelem seznámeni s předpisy na ochranu zvířat a tímto Řádem.

 

 

Čl. 10

Důvody k zastavení veřejného vystoupení

 

Pořadatel je oprávněn a povinen

a)   stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení;

b)      kontrolovat dodržování Řádu v místě konání veřejného vystoupení, vyžadovat od chovatelů jednotlivých zvířat plnění povinností stanovených řádem a při zajištění závad zjednat nápravu,

c)      zastavit konání veřejného vystoupení při výrazném zhoršení klimatických podmínek, živelné (požár) nebo jiné události, která by mohla způsobit utrpení zvířat;

d)     vyloučit zvíře z veřejného vystoupení v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete;

e)      zamezit nevhodnému chování účastníků veřejného vystoupení; za takové chování se považuje zejména:

·         nadměrné pobízení unaveného zvířete,

·         použití dopingu, nebo odepření zkoušky na doping

·         nedostatečné ovládání zvířete, např. u koně trhání udidlem, nebo jiné hrubé zacházení,

·         pokračování v činnosti s prokazatelně zchromlým koněm,

·         nadměrné používání biče nebo jiného předmětu, který bič nahrazuje,

·         zakázané použití ostruh působící klinicky zjevné změny,

·         barování (nedovolený způsob výcviku a tréninku koně),

·         použití nedovolených nebo poškozených pomůcek a výstroje zvířete, které mohou působit zvířeti utrpení,

·         jakékoli bití zvířete,

·         používání pomůcek využívajících elektrický impuls nebo chemický účinek,

·         zvedání či vlečení ležících zvířat tahem za ušní boltce, končetiny a ocas.

(2)Po ukončení činnosti s koňmi provede pořadatel kontrolu jejich stavu a při případném výskytu klinicky zjevného poranění některého koně způsobeného použitím nedovolených pomůcek nebo chováním jezdce odporujícího zákonu na ochranu zvířat proti týrání nebo ustanovením tohoto Řádu je tento kůň z veřejného vystoupení vyloučen a musí být zabezpečeno jeho ošetření veterinárním lékařem.

 

 

Čl. 11

 

Platnost a účinnost Řádu

 

(1)Tento řád je platný pouze ve znění schváleném Ministerstvem zemědělství; změny tohoto Řádu musí být projednány a schváleny Ministerstvem zemědělství.

(2)Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ministerstvem zemědělství.

 

 

 

 

 

 

……………………………….                                             ………………………………………..

                                                                                                                Podpis žadatele

 

 

 

 

 

 

 

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)