DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

PRAVIDLA

PRAVIDLA

 

NOVÁ PRAVIDLA VČETNĚ ORGANIZACE JEZDECKÝC A DOSTIHOVÝCH DNÍ BUDOU V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ZVEŘEJNĚNY!!!

OBECNÁ PRAVIDLA HOBBY DOSTIHŮ:

 1. Jedná se o dostihy, určené k přípravě koní a jezdců do dotačních dostihů organizované Jockey Clubem ČR a to formou regionálních hobby dostihů. Tyto nejsou určeny jen pro registrované jezdce a koně, ale i pro hobby jezdce a koně, kteří nejsou registrováni pod jakoukoliv složkou vrcholového sportu v ČR.  Tyto dostihy nejsou organizovány pod hlavičkou Jockey Clubu ČR a nejsou chovatelskou zkouškou výkonnosti v chovu anglického plnokrevníka. Starty v těchto dostizích se nezapočítávají do kariéry jezdců a koní. Tyto dostihy se nesmí běhat za finanční odměnu.
 2. Smyslem těchto dostihů je umožnit i nelicentovaným jezdcům a koním startovat v těchto dostizích a případně  tak rozšířit řady jezdců v ČR, kterých výrazně ubývá, zvláště pak v podpoře tohoto sportu u mládeže a dětí.  Mají naplňovat rozvoj hobby jezdeckých a dostihových soutěží pro širokou veřejnost.  Vytvářejí prostor pro rozvoj sportovní vyžití obyvatel v návaznosti na sportovní volnočasové aktivity, ale i kulturní v rámci setkávání se a přiblížení různých odvětví jezdeckého a dostihového sportu s veřejností. Jsou formou propagace a rozvoje dostihového sportu v ČR. Tradice, která se z našich krajů vytratila si zaslouží obnovu a podporu nejen organizačních složek vrcholového sportu (ČJF, JCČR), ale hlavně příslušných složek, umožňujících dotační podporu v jednotlivých regionech. Je to návrat k dříve konaným dostihům – pouťákům, jež plnily  regionální společenskou událost.
 3. Těchto dostihů se mohou účastnit koně všech plemen a kříženci plemen koní, registrované u JCČR nebo jiných autorit (např.: ČJF, SCHČT, SCHČP, a dalších svazů), nebo neregistrované, startujících vždy dle vypsaných propozic.
 4. Těchto dostihů se mohou účastnit licentovaní jezdci amatéři, jezdci - žáci bez omezení, dále pak v překážkových dostizích i vyučení jezdci - profesionálové, vlastnící licenci. Dále všichni neregistrovaní jezdci (hobby jezdci), nebo jezdci, kterým nebyla vydána licence v daném roce.
 5. Organizátor by měl vlastnit vlastní řád akcí, schválený Mze ČR (viz náš řád akcí, který je mimo jiné vydán již v druhé verzi a první jsme vytvořili v roce 2004). Musí splňovat ohlašovací povinnost na příslušné KVS a obdržet a naplňovat podmínky pro konání svodu koní. Dále musí mít platné povolení obce, kde je akce organizována.
 6. Vzhledem k možnému zranění a úrazu pak jezdci a koně startují na vlastní nebezpečí, kdy je toto uvedeno v propozicích.  Podmínkou je však pro pořadatele zajistit na tyto dostihy sanitní vůz s personálem.
 7. V těchto dostizích startují aktéři za účastnický poplatek, který má uhradit pořadateli částečné náklady spojené s organizací takového jezdeckého dostihového dne. 
 8. V těchto dostizích nesmí být vyplacena žádná finanční cena. Umístnění jezdci obdrží flot a pohár, nebo trofej. V případě sponzora, který by věnoval mimo floty a poháry věcné ceny,  pak tato nefinanční cena nesmí převyšovat částku v hodnotě ne vyšší než 10.000.- Kč podle § 10 ZDP, kdy je od daně tato nefinanční cena osvobozena (viz § 4 odst. 1 písm. fl ZDP).
 9. Majitel koně v těchto dostizích neobdrží žádnou cenu a koně svěřuje jezdcům na základě své svobodné vůle a souhlasí s podmínkami účasti koně v dostizích tohoto typu podáním jeho přihlášky a zaplacením účastnického poplatku.
 10. Účast koně v dostizích. Z důvodů, že se dříve mnohokrát stávalo, že v těchto dostizích startovali ve skutečnosti jiné koně, než byli nahlášené, pořadatel má právo prohlídky koní na dráze před dostihem (kontrola dle čipu nebo dle průkazu totožnosti koně) a v případě, že bude na dráze jiný kůň, než přihlášený, jej z dostihu odvolat bez nároku na zpětné proplacení účastnického poplatku na základě klamného jednání. Kůň musí splňovat veterinární podmínky pro účast na svodech zvířat vydané SVS ČR pro daný rok. Povolené vybavení koně je součástí řádu akcí pořadatele.  Případné alternativy na postrojích musí být konzultovány a schváleny s hlavním rozhodčím, minimálně jednu hodinu před začátkem akce. Zkušební cval v rovinových dostizích není povinný, zkušební skok v překážkových dostizích ale povinný je. Kůň, který bude pro svého jezdce nezvladatelný, může být hlavním rozhodčím, nebo startérem z dostihu odvolán bez nároku na zpětné proplacení účastnického poplatku.
 11. Účast jezdců v dostizích. Musí startovat v rajtkách světlé, nebo bílé barvy. V dresu, pod kterým může mít košili, rolák, nebo rolárek, na nohách musí mít dostihové nebo jezdecké boty, nebo pérka s chapsami. Dále startuje v ochranné helmě a ve vestě. U osob mladších 18-ti let a jezdce v dostizích poníků dále pak písemný souhlas zákonných zástupců. Bez těchto náležitostí nebude jezdec připuštěn na start. 
 12. Přihlášení koně a jezdce do dostihu a příjezd na závodiště. Trenér nebo majitel koně přihlásí do dostihu ve stanoveném termínu, dle propozic. Pozdní přihlášení (například v den dostihu) může pořadatel sankciovat navýšením účastnického poplatku. Součástí přihlášky jsou číslo dostihu, nacionále koně (Jméno, původ, věk, barva,plemeno) a jezdce (jméno a příjmení, případně titul). Dále bude uvedena stáj, za kterou kůň startuje a barvy dostihového dresu včetně barvy čapky. Po příjezdu na závodiště dojde zástupce stáje na stanoviště rozhodčího, předloží průkaz totožnosti koně k veterinární  kontrole a potvrdí účast koně v dostihu, nebo nahlásí případnou změnu a zaplatí účastnický poplatek, pokud není v propozicích uvedeno jinak (například předem na účet pořadatele). Těmito náležitostmi je kůň přihlášen do dostihu. Průkaz koně bude vydáván až po odběhnutí příslušného dostihu, vzhledem k prováděné kontrole skutečně startujících koní. Do doby před dostihem a po dostihu se koně budou pohybovat ve vyhrazeném prostoru pořadatelem, mimo prostorů pro diváky.
 13. Organizační průběh dostihů. Jezdci v  dostizích se neváží. Jezdec, či osoba sedlající koně při sedlání umístní viditelně dečku se startovním číslem pro příslušný dostih. Koně s jezdci se shromažďují před dostihem v padoku, nebo podobném vyhrazeném prostoru, odděleném od diváků, kde si je převezme startér a provede kontrolu výstroje jezdců a koní. Koně, kteří se této prohlídky v padoku, nebo daném prostoru nezúčastní, budou z dostihu vyloučeni bez nároku na zpětné proplacení účastnického poplatku. Na povel hlavního rozhodčího přechází na dráhu před prostor, kde je cíl a stanoviště rozhodčích. Zde je provedeno seznámení diváků se startujícími a současně je provedena kontrola startujících koní v dostihu. Dále se jezdci odeberou na start, koně a jezdci v rovinových dostizích, kteří se zkušebního cvalu nezúčastní, musí být odvedeni na start vodičem! O této skutečnosti musí být uvědomen hlavní rozhodčí při škrtání! V překážkových dostizích koně a jezdci překonají zkušební skok a odeberou se urychleně na start. Startuje se praporkem (není povinný pomocný startér). Koně s jezdci musí dodržovat stanovenou dráhu (kurz). V případě, že tak neučiní, jsou z dostihu diskvalifikováni. Po doběhu zůstane v prostoru cíle vítězná dvojice a umístnění koně s jezdci, vždy dle počtu, v jakém jsou vyspané propozicích.  Koně budou vodit vodiči. Po oddekorování odchází z dráhy do prostoru koní.
 14. Průběh dostihu – jezdci vedou své koně tak, aby nezpůsobili jinému účastníku dostihu žádnou kolizi, nebo je jinak významně omezili v průběhu dostihu. V případě, že k takovému poškození dojde, může hlavní rozhodčí takového jezdce z výsledku dostihu diskvalifikovat. Dále je jezdci zakázáno výrazné pobízení koně bičem, či jinými pomůckami, kdy toto pobízení je v rozporu s Řádem akcí a o Řádem o ochraně zvířat. Nevhodné chování může hlavní rozhodčí řešit diskvalifikací jezdce z výsledku dostihu. Jezdci nesmí v dostihu startovat pod vlivem omamných látek, alkoholu, nebo pod vlivem léků, výrazně omezující schopnost řešit situace během dostihu. Při takovémto zjištění může hlavní rozhodčí ihned jezdce z dostihu odvolat. Pokud to bude dovolovat situace, může takového jezdce nahradit jiný jezdec. V případě, že jezdec zjistí zranění koně během dostihu, musí tohoto koně vzít neprodleně z dostihu zpět.
 15. Organizační zajištění osob při dostizích. Je zajištěno v podobě osob minimálně tímto obsazením: Hlavní rozhodčí, pomocný rozhodčí v cíli, startér, hlasatel, tajemník dostihů, správce dráhy.
 16. Dostihová dráha. Je v jiném případě než závodiště:

Pole s upraveným povrchem po strništi pro způsobilost organizace dostihů

pole, louka nebo pastvina po úpravě vzrostlé traviny na potřebnou výšku.

písčitý povrch.

Vyznačena je pomocí tyčí, nebo bariery.

Skoky jsou dostatečně široké, jejich součástí musí být pomocné blendy.

Od diváků je dostihová dráha dostatečně oddělena, hlavně v cílové rovině.

Dle možností pořadatele je ohraničeno i celé závodiště, není však podmínkou. Za případný útěk koně z prostor závodiště zodpovídá majitel koně, nebo osoba, která měla koně na starost.

 

 

 1. Na přihláškách se uvádí: číslo soutěže, jméno koně (dále věk, pohlaví barva), jméno jezdce, název stáje, za kterou dvojice startuje, v dostizích barva dresu (popis haleny a rukávů), barva čapky. Pokud nebude mít jezdec čapku, tak barva helmy. V dostizích osoby, která je za koně zodpovědná (jako například trenér koně). Na přihláškách je povinné uvádět v dostizích a soutěžích poníků a u mladých jezdců věk dítěte, u koní - poníci dále výšku v kohoutku (hůlková). Před soutěžemi bude provedena kontrola výšek dle průkazů, a v případě, že poník nebude mít oficielně změřenou výšku komisařem, tak mu bude provedena na místě. Ta bude zapsána a bude použita do dalších akcí.
 2. Přihlášku zasílejte na: 
 3. Na tento den bude vytištěn doprovodný buletim soutěží, obsahující náležitosti z přihlášek. Pozdně dohlášení koně tak v tomto buletou nebudou uvedeni z důvodu předání podkladů do tiskárny.
 4. Veterinární službu na závodišti zajišťuje: ……………………………. Určen dodatečně.
 5. Podkovářská služba na závodišti není.
 6. Ustájení pořadatel nezajišťuje.
 7. Jezdci a koně startují v soutěžích na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za případné zranění koně a jezdce, ani za případné vzdálení se koně mimo areál závodiště. Majitel koně tímto souhlasí s tím, že koně do soutěže vysílá na své náklady a v případě zranění koně, či jinou újmu nebude po organizátorovi akce požadovat jakoukoliv náhradu. Jezdci a ostatní personál spojená s touto akcí se akce účastní na vlastní nebezpečí a v případě zranění, či jiné ujmy nebude nikdo požadovat po pořadateli žádnou formu náhrady..   Uzávěrka přihlášek je do … . … 2017. Koně, kteří budou nahlášeni dodatečně po uzávěrce, nebo v den konání akce, zaplatí sankční poplatek 100,- Kč, který tak navýší cenu za přihlášku koně do soutěže.