DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

STANOVY

STANOVY

 

STANOVY, KTERÉ BYLY ZASLÁNY KRAJSKÉMU SOUDU KE SCHVÁLENÍ:

STANOVY  HOBBY DOSTIHOVÉHO A JEZDECKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU ZAPSANÝ SPOLEK

 

I.

Základní ustanovení

1)    Hobby dostihový a jezdecký sportovní klub, zapsaný spolek (dále jen HDAJSK z.s.) je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, organizační a osvětovou a hospodářskou činnost. V HDAJSK z.s se dobrovolně sdružují oddíly a zájmové skupiny (dále jen oddíly). Sdružovat se mohou i jednotlivci bez členského vztahu k oddílu.

2)    HDAJSK z.s. byl založen 06. 01. 2018 a sídlem je Radkova Lhota 3, 751 14 Dřevohostice.

 

II.

Poslání a cíle

1)    Základním posláním HDAJSK z.s. je:

a)     Organizovat hobby sportovní činnost, která není zkouškou výkonnosti koní všech plemen a kariéry jezdců v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.

b)    Organizovat volnočasové aktivity dětí a mládeže na úrovni hobby se zaměřením na náborové akce.

c)     Vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména však mládeže.

d)    Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů.

e)     Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá. Využívat svá zařízení pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak dětí a mládeže.

f)      Vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v HDAJSK z.s. k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec.

g)     Hájit zájmy sdružení oddílů a organizaci uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obce a ostatními organizacemi i jednotlivci.

h)    Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (regionu), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační osvětovou činností.

 

III.

Orgány HDAJSK z.s

1)    Nejvyšším orgánem HDAJSK z.s je valná hromada, složená buďto ze všech členů starších 18-ti let , nebo při větším počtu (nad 100 členů) ze zástupců jednotlivých oddílů. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou do roka. Svolává se pozvánkou, vyvěšenou v sídle HDAJSK z.s., nejméně 14 dní před konáním zasedáním valné hromady.  Výkonný výbor je povinen svolat valnou hromadu, pokud o její svolání požádá 2/3 členů starších 18-ti let, nebo 2/3 sdružených oddílů, nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podal podnět, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

Valná hromada zejména:

a)     Rozhoduje o zrušení HDAJSK z.s. likvidací, nebo jeho přeměně, tj. schválení fůze či rozdělení

b)    Rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem HDAJSK z.s.

c)     Rozhoduje o názvu, sídle a symbolice HDAJSK z.s, změna sídla je v kompetenci výkonného výboru

d)    Rozhoduje o přijetí a změnách stanov HDAJSK z.s

e)     Volí a odvolává členy výkonného výboru a volba a odvolání předsedy

f)      Rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku.

g)     Schvaluje a projednává správu o hospodaření a majetku HDAJSK z.s

h)    Stanovuje hlavní směry činnosti HDAJSK z.s. pro příští období.

i)       Schvaluje a vydává jednací řád valné hromady, organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní vztahy HDAJSK z.s.

j)       Schvaluje výši a splatnost členských příspěvků

k)    Rozhoduje o návrhu člena na přezkoumání o jeho vyloučení

2)    K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů (delegátů) s hlasem rozhodujícím. V případě, že nebude přítomná nadpoloviční většina členů do zahájení valné hromady, bude začátek schůze odložen o půl hodiny, prověřen způsob pozvání členů a po odloženém začátku schůze rozhoduje o usnesení nadpoloviční většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím, je valná  hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

3)    K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většiny přítomných.

4)    Zasedání valné hromady řídí až do předsedajícího valné hromady předseda HDAJSK z.s., nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

5)    O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce jako bod programu jednání lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov o těchto záležitostech, lze v takovém případě jednat jen z účastí a se souhlasem všech, kdo jsou oprávnění účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

6)    Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu. Jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle HDAJSK z.s. v určených dnech a hodinách.

7)    Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů HDAJSK z.s. v období mezi jednotlivými hromadami. Rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

8)    Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Členem výboru je vždy předseda, jakožto statutární orgán HDAJSK z.s.. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce.

9)    Výkonný výbor zejména:

a)     zabezpečuje usnesení a rozhodnutí valné hromady,

b)    organizuje a řídí hospodářskou činnost HDAJSK z.s,

c)     připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k hospodaření, hlavním směrům činnosti, organizačnímu řádu,

d)    sestavuje a schvaluje rozpočet na jednotlivá období a schvaluje jeho plnění. Schvaluje rozdělení dotací jednotlivým oddílům a příspěvků od státu či příslušného svazu.,

e)     dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku HDAJSK z.s

f)      spolupracuje se sportovními svazy a federacemi při řešení problémů jednotlivých oddílů a sdružených organizací,

g)     zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí a podniky, ostatními JS, jinými organizacemi a fyzickými osobami, orgány státní správy a samosprávy,

h)    k zabezpečení činnosti HDAJSK z.s. může vytvářet profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu,

i)       rozhoduje o vzniku, případně zániku jednotlivých oddílů a organizací v rámci HDAJSK z.s.. Výkonný výbor je schopen usnášet se, je-li přítomná nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů.

10)           Předseda je statutárním orgánem HDAJSK z.s.. Jedná jménem HDAJSK z.s., a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem HDAJSK z.s. v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit škodu, kterou tímto způsobí. Předseda podepisuje jménem HDAJSK z.s. tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu HDAJSK z.s. připojí svůj podpis.

11)           Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.

 

IV.

Společenské zásady členství

1)    Členem HDAJSK z.s se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním HDAJSK z.s, pokud se stane členem některého ze sdružených oddílů nebo organizací. O přijetí člena rozhoduje výbor oddílů nebo organizace, která stanoví pro vstup členů podmínky a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

2)    Každý člen má právo používat majetek HDAJSK z.s. k určené činnosti a má za povinnost o tento řádně dbát, platit určené příspěvky a dodržovat stanovy HDAJSK z.s.

3)    Výši členských příspěvků stanoví výbor oddílů a organizací.

4)    Je možné i členství k HDAJSK z.s. bez členského vztahu k oddílu. O vzniku takového členství rozhoduje v jednotlivých případech výkonný výbor.

5)    Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

 

V.

Majetek HDAJSK z.s. a hospodaření

1)    Zdrojem majetku HDAJSK z.s. jsou zejména:

-         příspěvky členů HDAJSK z.s.,

-         příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovního zařízení, organizování sportovní, tělovýchovné, společenské a osvětové činnosti,

-         příjmy z vlastní vedlejší hospodářské činnosti, provozované k podpoře činnosti hlavní,

-         příjmy za služby,

-         příspěvky a dotace od sportovních svazů, či střešních organizací

-         státní příspěvky, dotace od ČUS a jiných organizací a osob, granty a podobně,

-         majetek převedený do vlastnictví HDAJSK z.s. členem HDAJSK z.s.

-         dary

2)    Majetek HDAJSK z.s. je ve vlastnictví HDAJSK z.s. jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbytí a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3)    Kromě majetku, ke kterému má HDAJSK z.s. vlastnické právo, může hospodařit s národním nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření, s majetkem, který má pronajatý, zapůjčený apod. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy nebo smlouvami k tomuto účelu uzavřenými.

4)    Vlastní hospodářská činnost se řídí obecně platnými právními předpisy a výnosy z ní slouží především k zajištění podmínek pro všestrannou činnost HDAJSK z.s. Vlastní hospodářská činnost není provozována za účelem zisku. Prostředky získané z vlastní hospodářské činnosti se vždy vkládají zpět do činnosti HDAJSK z.s., a to buď jako provozní prostředky nebo jako prostředky na zakoupení hmotného či nehmotného investičního majetku nebo jako prostředky na pořízení krátkodobého majetku. Zásady schválené výkonným výborem rovněž upraví postup HDAJSK z.s. při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje výkonný výbor s přihlédnutím k potřebám zájmů HDAJSK z.s. i jednotlivých oddílů a organizací.

 

VI.

Závěrečné ustanovení

1)    Tyto stanovy byly chváleny valnou hromadou dne 06. 01. 2018.

2)    Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace.

 

V Radkově Lhotě 06. 01.2018                                              Milan Foukal